گزارش مهرریزان ۲۰۴-رهن منزل برای مادری نیازمند با پسر هشت ساله یتیمش

موضوع: رهن منزل برای مادری نیازمند با پسر هشت ساله یتیمش


مورخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


شرح مددجویی:

خانم «خ» مادری ۳۵ ساله که با پسر هشت ساله یتیمش در یک اتاق استیجاری در منطقه سه راه آذری به قیمت پنج میلیون ودیعه و ماهی هفتصد و پنجاه هزارتومان در شرایط سخت زندگی میکنند.یخچال و فرش و بخاری از طرف خیرین امامزاده معصوم به آنها امانت داده شده است.
همسر این خانم در اثر اعتیاد و بیماری روانی وقتی پسرش دوساله بوده از منزل متواری و فوت شده است. و این مادر رنج کشیده با کار درمنازل و پرستاری سالمند خرج خانه را تامین می‌کرده که متاسفانه بعلت شرایط کرونا مدتی است بیکار و قادر به پرداخت اجاره نبوده است و صاحبخانه پول ودیعه را بابت اجاره های معوقه برداشته و تا آخر فروردین مهلت داده که خانه را خالی. کنند.
ضمن اینکه حمام و دستشویی بین مالک و مستاجر مشترک بوده و صاحبخانه بی انصاف اجازه استفاده به این مادر و پسر معصومش نمی‌دهد.

 مهرریزان شماره ۲۰۴
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ حسین نصراللهی کیا (پدر مرحوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲ حسین نصراللهی کیا مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۳ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴ مرحومه هما مظفریان(آقای تدبیر) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر( بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم پاک ضمیر ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم پروانه شهیدی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۸ آقای حامد نصراللهی کیا ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ خانم اباذری ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم حوریه نصرالهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم ناهید عزیزی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم اشرف خیرخواه ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۳ شادی روح حاج علی آقا علیمیرزایی ۹۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم مرجان کتابی ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای دکتر ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای امیرعلی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۳ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای خوانساری ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ ختانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم نیر نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم مریم نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ p.h ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۱ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای علیدوستی (پدر و مادرمرحوم) ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۵ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای ذاکری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای حمیدرضا رودباری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای مهندس ضیاء متحدان ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم فاطمه بهجانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
تعداد ۷۰۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۷۶,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۷۶,۷۵۰,۰۰۰ ۰

گزارش مهرریزان ۲۰۳- آزادکردن مادری زندانی

موضوع: آزادکردن مادری زندانی که به علت عدم استطاعت در پرداخت بدهی مالی یک سال و نیم در زندان است


مورخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


شرح مددجویی:

خانم «م» مادری ۳۵ ساله دارای دو فرزند چهار و هشت ساله که دوسال پیش ضامن برادرش شده و مبلغ صد میلیون پشت چکهای او را امضا نموده است.متاسفانه برادر دچار ورشکستگی مالی و متواری گردیده و طلبکاران خواهر او را بعنوان ضامن از تاریخ ۹۸/۰۷ به زندان انداخته آند
این خانم چهار سال پیش از همسرش بعلت اعتیاد جدا شده و خانواده اش هم بعلت مشکلات مالی قادر به پرداخت بدهی دخترشان نیستند و مدت یک سال و نیم هست که این مادر از دیدن فرزندانش محروم مانده است.
از مبلغ بدهی ایشان تا کنون با کمک خیرین حدود هشتاد میلیون جمع آوری شده و بیست میلیون باقی مانده است.

امشب دراولین مهرریزان سال جدید قصد داریم به یاری حضرت حق و همدلی شما یاوران همیشه همراه، مبلغ باقیمانده از بدهی این مادر بی گناه که حدود بیست میلیون تومان بوده را پرداخت نموده و او را از بند زندان رهایی بخشیم و در شروع سال جدید آزادی این مادر بی گناه و گرفتار را به دو دختر معصومش عیدی دهیم .

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۰۳ مبلغ پانزده میلیون تومان جهت واریز به امور زندانها برای آزادی مادر بیگناه زندانی که ضامن برادر متواریش شده بود .جمع آوری گردید.

همانگونه که به عرضتان رسید مبلغ بدهی حدود هفتاد و پنج میلیون بوده که خیران دیگر در حال جمع آوری باقیمانده مبلغ هستند و به محض تکمیل شدن رقم فوق الذکر و آزادی این مادر بیگناه گزارش تکمیلی خدمتتان ارسال میگردد.

شایان ذکر می باشد که هزینه خرید یک عدد اجاق گاز از طرف یکی از یاوران همدل و همیشه همراه مهرریزان تقبل گردید .

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا این مادر رنج کشیده و سه فرشته کوچکش آرامش و امنیت خاطری یافته و شادی و امید را میهمان دلهای کوچکشان نمودید.

 مهرریزان شماره ۲۰۳
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱  خانم مهسا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین  نصراللهی (پدر مرحوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۳ آقای حسین  نصراللهی (مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۴ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۵ خانم نیره نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم مریم نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم مرجان کتابی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای محمد تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای محمد تدبیر(بی نام ) ۴۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۰ بی نام(خانم کرلو) ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱ آقای حامد نصراللهی کیا ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم احمد نوری ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم ثمره مناقبی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم اشرف خیرخواه ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۱۵ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم ذاکری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم ماندانا شیرزاد ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم توسلی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای خوانساری ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای دکتر ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم بهجانی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ آقای علیدوستی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای پروانیا ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم شاهدخت ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۶ آقای درویشان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ آقای امیرعلی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۹ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ خانم / آقا-h p ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۴۷۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰ ۱۱۷,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰ ۰

توزیع لباس گرم و پوتین برای کولبران عزیز

🍃عشق چیزی جز ظهور مهر نیست🍃

درمهرریزان ۱۹۶ با همدلی شما یاوران گرامی،
آستین همت بالا زده و به یاری هموطنان مظلوم و غیور«کولبرمان»در مناطق صعب‌العبور مرزی شتافتیم که برای سیر کردن شکم خانواده هایشان مجبورند در میان برف، سرما بارهای سنگین را به شانه های پر از درد خود گرفته و کیلومترها در مسیرهای خطرناک کوهستانی راه بروند.

با همدلی شما عزیزان برایشان پوتین و لباس گرم و داروهای مورد نیاز جهت دردهای استخوانی ، دیسک گردن و کمر ،سینوزیت، برونشیت و… تهیه نمودیم تا بدین طریق پیام همدردی، خود را به گوششان برسانیم تا دستان پینه بسته و یخ زده شان را با شعله های عشق و همدردی مان گرم کنیم.

سلامت و سعادتمند باشید💐

برگشت حس پاهای هستی با انجام پیوند سلول های بنیادی در نخاع

🍃مهرت سازنده است🍃

هستی دختر کوچولو ۶ ساله از دوسالگی توموری بدخیم در مهره های پایین کمرش تشخیص داده شده و پس از جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی در بیمارستان کودکان مفید، متاسفانه اعصاب حرکتی اطراف آن در نخاع، آسیب دیده و این دختر کوچولو حس پاهایش را از دست داده و همچنین دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع میشود.
پزشکان تشخیص دادند با پیوند سلول‌های بنیادی به اعصاب آسیب دیده حس پاها برمیگردد.
در مهرریزان ۱۷۵ و ۱۹۳ با یاری شما خوبان هزینه ۲ دوره پیوند را پرداخت نمودیم و به لطف خداوند پیوند پاسخ داده و حس پاهای هستی برگشته است.

دیوارکشی و محوطه سازی خانه بهداشت خراشا

🍃عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از در مانده ای درمان کنی🍃

خانه بهداشت شادروان سید مصطفی تهرانی واقع در استان خراسان شمالی_ شهرستان جاجرم _روستای خراشا می باشد که در آذرماه ۹۸ توسط بنیاد خیریه نیکوکاران مفید افتتاح گردید.

در این خانه بهداشت علاوه بر بهورزان منطقه در هفته ۳ بار پزشک نیز مستقر می شود.
و ماهی یک بار جلسات آموزشی جهت آگاه سازی اهالی روستا در ارتباط با بهداشت فردی، بهداشت محیط، تنظیم خانواده و واکسیناسیون برگزار می گردد . به دلیل نبود فضای کافی در داخل ساختمان، جلسات در محوطه خارجی که شرایط مساعدی ندارد برگزار می گردد با مهر و یاری بانی خیر این خانه بهداشت سرکار خانم بهنوش تهرانی هزینه دیوارکشی و محوطه سازی نیز تقبل گردید از مهر ایشان سپاس گزاریم.

اتمام پروژه ساخت پانسیون بهورز در روستای تکله قوز-خراسان شمالی

🍃انسان فرزانه کسی است
که همچون طبیعت سود می رساند
بدون انتظار سپاس 🍃

در روستای تکله قوز پزشک بومی مستقر نمی باشد و شرایطی برای اسکان پزشک وجود نداشت بدین جهت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید با همکاری مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی اقدام به ساخت پانسیون به مساحت ۴۰ متر مربع برای استقرار دائم بهورز در این منطقه نمود.
به شکرانه خداوند پروژه در اسفند ماه ۱۳۹۹ به پایان رسید و آماده بهره برداری است.

همکاری با جامعه کم بینایان و نابینایان کاشان در تهیه سبد کالای عیدانه

🍃مهرت، سازنده است🍃

بنیاد خیریه نیکوکاران مفید طبق برنامه سالانه ارزاق عید برای کمک به تهیه آذوقه و گوشت با همکاری جامعه کم بینایان و نابینایان کاشان کمک های خود را اهدا نمود و مجموعه بسته های معیشتی نوروز جهت افراد تحت پوشش موسسه توزیع گردید.

جامعه کم بینایان و نابینایان کاشان یک سازمان مردم نهاد با هدف حمایت از نابینایان و کم بینایان این شهرستان است که با بیش از ۲۷۰ عضو مشغول ارائه خدمات به نابینایان می باشد.

توزیع سبد کالای نوروزی بین ۱۵۰ خانوار با همکاری مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی

🍃عشق چیزی جز ظهور مهر نیست🍃

بنیاد خیریه نیکوکاران مفید در ششمین مرحله از همکاری های خود با مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی در توزیع آذوقه و سبد کالا، این بار با شناسایی و نیازسنجی، برای ۱۵۰ خانواده، سبد کالا در نظر گرفته است. هر بسته شامل اقلام زیر می باشد:
برنج ۵ کلیو گرمی
روغن ۲ کیلو گرمی
۱ عدد رب یک کیلوگرمی
۱ عدد ماکارانی
۱ بسته چای
ماسک و محلول ضد عفونی

سلامت و سعادتمند باشید💐

تهیه دارو و‌ کمک هزینه معیشتی برای خانمی ۶۶ ساله مبتلا به دیابت

🍃عشق چیزی جز ظهور مهر نیست🍃

خانمی ۶۶ ساله مبتلا به دیابت بدلیل شرایط بسیار سخت و دشوار خانوادگی از اول دی ماه ۱۳۹۹ نتوانسته داروهای خود را تأمین کند. این خانواده دارای ۲ فرزند معلول ذهنی و حرکتی است و پدر خانواده نیز سکته مغزی کرده است و از کار افتاده می باشد.
به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید و همراهان عزیز هزینه تهیه دارو و کمک هزینه معیشتی برای این خانواده پرداخت گردید.

سلامت و سعادتمند باشید💐

دیوار کشی پروژه خانه بهداشت بیدک_خراسان شمالی

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

به یاری خداوند و مدد خیرین بزرگوار، فرصت جدیدی دست داد تا در روستاهای استان خراسان شمالی اقدام به ساخت خانه بهداشت نماییم.
هم‌اکنون پروژه در مرحله دیوار کشی است.
خوشحالیم از اینکه دست در دستان پرمهر شما، همچنان می‌‌توانیم در مناطق کم‌برخوردار، با ساخت مراکز درمانی حامی هموطنان عزیزمان باشیم.

نام بانی خیر: آقای محمدرضا شعبان
ارزش تقریبی پروژه: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
مکان: استان خراسان شمالی- شهرستان گرمه- روستای بیدک
متراژ: ۸۰ متر