سخن مدیر عامل

  در هر نسل و در هر عصری  انسان های صاحب خرد و اندیشه، جسم و روح خود را زیبنده حس نوع دوستی، احسان و نیکوکاری می کنند.

  قصد خیرین خدمت است . خدمت معنای خاصی ندارد و بزرگ و کوچک شمردن آن خطاست.

  چنانچه حضرت علی (ع) می فرمایند:

  کارنیک به جا آورید و آن را هر مقدار که باشد کوچک نشمارید، زیرا کوچک آن بزرگ و اندک آن فراوان است و کسی از شما نگوید که دیگری در انجام کار نیک از من سزاوارتر است.

  احسان برگرفته از کلمه حسن که به معنای نیک و واژه نیکوکاری به معنای نعمت بخشیدن به دیگری است. در دنیای پر آشوب وپر حادثه امروز شاید راحت این باشد که از کنار مصایب انسانهای پیرامون خود گذر کنیم .اما همگی بر این امر واقفیم که  شفقت و نیکی نسبت به خلق از عناصر مشترک درمیان همه ادیان الهی است.  و چه بهتر که بکوشیم خود را آراسته  به فضایل و زیبایی های معنوی کنیم .

    انسان به عنوان اشرف مخلوقات زمانی شایستگی  خود را هویدا می کند که  همواره اخلاق و تربیت انسانی را در خود رشد دهد. این تربیت انسانی حاصل نمی شود جز در سایه انسانیت و توجه و نیکی به خلق و در پاسخ دستان نیازمندی که به سویمان  دراز می شود نوید بخشی هر چند کوچک باشیم.

  تلاش خیراندیشانه خیرین و نیک نامان مصداق روشن ذکر الهی است و آنچه تلاش می کنند، همه و همه پاداش عظیم الهی را در بر دارد. بنیاد خیریه نیکوکاران مفید با انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی و بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و پزشکان پرمهر، تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در اشاعه امور خیر و با هدف فراهم آمدن تعامل اندیشه و امکان شناسایی و ساماندهی یاری خیرین در آبان ماه ۱۳۹۳ به شماره ۳۴۸۷۴ ثبت گردید.

  برای گذاردن دستان نیازمندان در دستانی که برای یاری گشوده شده است، کمر همت بسته ایم.

  باشد در این مسیر سبز همراهمان باشید.

                                                                           حسین نصراللهی کیا

                                                                    مدیرعامل بنیاد خیریه نیکوکاران مفید