مهرریزان شماره ۳۰۲- کمک به هزینه درمانی یک زوج فلج و بیمار

موضوع: کمک به هزینه درمانی یک زوج فلج و بیمار


مورخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶


شرح مددجویی:

خانم و آقای “م” زوج رنج کشیده ای هستند که از کودکی بعلت بیماری فلج اطفال به سختی و با کمک عصا و ویلچر راه میروند. این پدر و مادر دارای دو فرزند پسر ۲۰ و ۱۷ ساله می باشند . پدر خانواده یک موتور سه چرخ دارد که گاهی در محل جوراب یا اسکاج و….میفروشد و درآمد جزئی دارد. متاسفانه مادر خانواده مبتلا به بیماری شدید قلبی و ریوی و روماتیسم پیشرفته قلبی بوده و یک بار عمل تعویض دریچه قلب انجام داده و قادر به انجام کارهای خانه هم نمی باشد. او نیاز به عمل دوباره و درمان دارد و همچنین دندانهای این مادر خراب شده و نیاز به دندان مصنوعی دارد. پدر هم مبتلا به دیابت و زخمهای دیابتیک شده و نیاز به دارو و درمان دارد.

◀️ درمهرریزان امشب قصد داریم به یاری حضرت حق و همدلی شما خوبان ، هزینه دارو و درمان این زوج رنج کشیده به مبلغ ” ۲۰ میلیون تومان” را تقبل نموده و دعا میکنیم در استانه سال جدید اندکی دلهای رنج کشیده و نا امید این خانواده را شاد و امیدوار و گرم نماییم.

مهرریزان ۳۰۲
سهممبلغ هر سهممبلغ کل
ردیفنام بانیسهممبلغ هر سهمتقبل شدهواریز شده
۱خانم مریم جنانیwhatsup۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲آقای حسین نصراللهی کیاtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳آقای تدبیر. بینامtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴آقای تدبیر. پسرخاله  عزیزtelegram۲۰۰۲۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶خانم اشرف خیرخواه.بی نامtelegram۲۵۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۷خانم اشرف خیرخواه.telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۸آقای صادق ابطحیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۹آقای خونساریtelegram۱۲۰۲۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱آقای سبزیانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲خانم تباکوکارtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳آقای امیر حسین کاظمیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴آقای درویشانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶خانم شعبانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷خانم نسرین علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۸خانم سهیلا علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۹سوسن علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۰بومگردی داروکtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۲آقای دکتر روزرخtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳خانم پرموزtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۴خانم خادمیانtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵خانم ثمره مناقبیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۷خانم طاهریtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸آقای یراقیtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹خانم حیدریtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰آقای ذاکریtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱آقای میرقوامیwhatsup۳۰۲۵۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳خانم اسماعیلیانwhatsup۱۴۲۵۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۴خانم مریم نوریwhatsup۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۵آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم)whatsup۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶آقای سعید درویشانwhatsup۱۶۲۵۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۸خانم عزیزیwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹خانم مسعوده ایلخانwhatsup۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۰آقای تقی زادهtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۱خانم هایدیtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳خانم پاک ضمیرtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴آقای علیرضا تهرانی کیانحسین نژادtelegram۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۵خانم ملک محمدtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶آقای مناقبیtelegram۵۰۲۵۰,۰۰۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۷آقای مهدی شایستهtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹خانم مهسا فرزانهtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰بی نام(خانم کرلو)telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۵۱آقای جم زادtelegram۲۴۲۵۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۲خانم مرجان استادtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۵۴خانم بهجانیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۵خانم توسلیsms۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۰
۵۶خانم مژگان فامیلیانwhatsup۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۷آقای دکتر عبدیtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۲۲۵۰,۰۰۰۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۲,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه۲۴۲,۷۵۰,۰۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰۰