مهرریزان شماره ۲۸۹- کمک به پرداخت بدهی

موضوع: کمک به پرداخت بدهی یک مادر نیازمند


مورخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵


شرح مددجویی:

💮 خانم “م” مادری ۳۶ ساله دارای سه فرزند که برای آزادی برادرجوانش که نان آور پدر و مادر بیمارو فرزندان یتیم او بوده و بعلت ورشکستگی و بدهی مالی به زندان افتاده ؛ بدهی اورا تقبل نموده و با کار در منازل و متاسفانه زباله گردی در شب ، چکهای برگشتی برادرش را به طلبکاران پرداخت می نماید.
تا اکنون با تلاش این خواهر پرتلاش و مهربان و کمکهای خیرین به ایشان، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان از کل بدهی پرداخت گردیده و پنجاه میلیون تومان باقی مانده است.

📣در مهرریزان امشب نیت میکنیم با مدد حضرت حق و هم یاری شما یاوران همیشه مهربان ، مبلغ ۲۵ میلیون تومان از بدهی باقیمانده این مادر زحمت کش و آبرودار را تقبل نموده و خانواده ای را از نگرانی رهایی بخشیم.
🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۸۹ مبلغ ” نوزده میلیون تومان “جمع آوری گردید که مبلغ بیست میلیوک تومان جهت پرداخت بدهی به یکی از طلبکاران این مادر بی پناه پرداخت گردید.

از تمام شما عزیزانی که با مهر و همدلی فراوان دستان مهربانتان را در دستان ما گزاردید تا لبخند خداوند را به این خانم گرفتار و سه فرزند بی گناهش هدیه دهیم ،سپاسگزاریم.

کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این مادر رنج کشیده و خانواده اش بدرقه زندگانیتان باد.

مهرریزان ۲۸۹
سهممبلغ هر سهممبلغ کل
ردیفنام بانیسهممبلغ هر سهمتقبل شدهواریز شده
۱خانم مریم جنانیwhatsup۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲آقای حسین نصراللهی کیاtelegram۵۰۲۵۰,۰۰۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳آقای تدبیر. بینامtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴آقای تدبیر. مرحومه هما مظفریانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵آقای تدبیر . مرحومه راضیه مظفریانtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶خانم اشرف خیرخواه.بی نامtelegram۲۵۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۷خانم اشرف خیرخواه.telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۸آقای صادق ابطحیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۹آقای تقی زادهtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۱۰آقای خوانساریtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱آقای مناقبیtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲خانم توسلیtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳خانم نیر نوریtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴آقای سبزیانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵خانم تباکوکارtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶آقای حامد نصراللهی کیا (مادر بزرگ مرحوم)telegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷آقای امیر حسین کاظمیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸آقای درویشانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹خانم شعبانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰خانم نسرین علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۱خانم سهیلا علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۲سوسن علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۳بومگردی داروکtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۴آقای دکتر روزرخtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵آقای ریاحیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۶خانم مینا اسماعیلیانwhatsup۱۴۲۵۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۷خانم طاهریtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸خانم پرموزtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۹آقای رحمانیانtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰خانم مرجان استادtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱خانم ثمره مناقبیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۲بی نام(خانم کرلو)telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۳آقای یراقیtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴خانم مرجان کتابیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵آقای حسین نزادtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶آقای علیدوستیwhatsup۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۰
۳۷آقای رفیع مشایخwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸خانم اباذریtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹آقای مهدی شاطریtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۴۰خانم  مرجان سید احمدیانwhatsup۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۰
۴۱خانم پاک ضمیرtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲خانم میتراtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۳آقای مهندس ضیا متحدانtelegram۱۶۰۲۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴خانم ناهید عزیزیwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵مرحوم نصراله رضازادهwhatsup۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶خانم مرجان کتابیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۷آقای علیرضا بیدآبادیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۸آقای حمید پوستیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۹آقای دکتر عبدیtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۴۲۵۰,۰۰۰۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰۲۲۷,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه۲۲۷,۷۵۰,۰۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰۰