تهیه وسایل جانبی بیمارستانی جهت بیمارستان خیریه موسی بن جعفر(ع) مشهد

🍃مهربانی رسم قشنگ دل های پاک است🍃

بیمارستان خیریه موسی بن جعفر(ع) نسبت به تهیه وسایل جانبی بیمارستانی و تست عملکرد تعدادی دستگاه بیمارستانی، شامل:
تهیه باطری مناسب و تست عملکرد دستگاه های؛ الکترو کاردیو گراف، الکترو شوک مونو فازیک و دستگاه کنترل و ضربان ساز قلب و تهیه کابل برق و کابل بیمار اکتروکاردیو گراف دوازده کاناله اعلام نیاز نمود.
که با مهر خیرین بزرگوار و همت بلند بنیاد خیریه نیکوکاران مفید اقدامات مورد نیاز جهت بیمارستان انجام گردید.

سلامت و سعادتمند باشید🍃