مهرریزان شماره ۱۸۰- پرداخت هزینه یک دوره شیمی درمانی و کمک به رهن منزل

موضوع: پرداخت هزینه یک دوره شیمی درمانی و کمک به رهن منزل برای دختری جوان مبتلا به سرطان ریه وحنجره


مورخ:۹۹/۰۷/۱۹


شرح مددجویی:

زهره دختری جوان ، فوق لیسانس ادبیات که خودش انتشارات کتب پزشکی داشته ولی متاسفانه دوسال است که مبتلا به سرطان حنجره و ریه شده است .او و مادررنج کشیده اش که تک پسرش را درجنگ ازدست داده و تنها ممر درآمد آنها حقوق ناچیز بنیاد شهید می باشد ،در یک منزل کوچک استیجاری درکمال شهر کرج به قیمت سی وپنج میلیون زندگی میکردند.
این مادرو دختر بی پناه.دراین مدت کل زندگی را فروخته و هزینه سنگین جراحی و شیمی درمانی (ماهی ده میلیون تومان) و… تامین کرده اند و متاسفانه..‌‌‌.

این بار آخرین پول باقیمانده یعنی پول رهن منزل را جهت تأمین پول شیمی درمانی از صاحبخانه گرفته و موقتا در پارکینگ رو باز خانه زندگی میکنند وتا آخر این هفته باید پارکینگ را تخلیه کنند.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی که درمهرریزان گذشته از جان و دل مارا همراهی نمودید مبلغ پنجاه و هفت میلیون تومان جمع آوری گردید که سه میلیون هم توسط بنیاد خیریه مفید تقبل گردیده وجمعا مبلغ شصت میلیون تومان برای این خانواده واریز گردید که همانطور که در گزارش کوتاهی به عرضتان رسید با کمک همیاران بنیاد مفید یک منزل. ۴۰ متری به قیمت ۴۵ میلیون در خیابان ابوریحان تهران برای آنها رهن کامل گردید واین مادرو دختر دردمند پس از روزها بی سروسامانی در منزل جدید مستقر شده و به آرامش رسیدند و شیمی درمانی دختر هم در در روز پنجشنبه به لطف خدا انجام گردید.

لازم به ذکر است که هزینه دو دوره باقیمانده از شیمی درمانی دختر جوان جمعا به مبلغ بیست میلیون تومان توسط «بنیاد خیریه نیکوکاران مفید» تقبل گردیده است.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر نیک سهیم شدید و به قول این مادر رنج کشیده معجزه ای الهی را رقم زدید.!

 مهرریزان شب  ۱۸۰
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای محمد حسن کرمانی (مرحوم محمد علی کرمانی) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲ خانم حوریه نصراللهی کیا ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۳ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم منا انصاری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای امیر حسین کاظمی ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۸ آقای خسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۹ آقای تدبیر(خانم مرحومه هما مظفریان) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای تدبیر(بی نام) ۲۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای علی رضا انصاری ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم مریم جنانی ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای حامد نصراللهی کیا(بی نام) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای حمید رضا انصاری ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم نسیم فرزانگان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ خانم کیانا کیان احمدی ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ بینام ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲ خانم پروانه شهیدی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ مرحوم آقای علیرضا آتابان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۶ بینام ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم سودابه علی میرزایی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم زهرا جواهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم سعیده ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم ایلخان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای علی دوستی(پدر و مادرمرحوم ) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای علی دوستی(دوستان ورزشی) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم منیژه ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم آذین ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم تنباکوکار ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ سیمین نوح نژاد به یاد همسر مرحومشان یونس تبریزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم نسرین علی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای حسن ولی زاده ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۱ خانم فارسی ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای علی خرازچی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای سمل زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای سمل زاده(نیت اموات) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم هاشمی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۴۶ خانم عزتی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۷ خانم منیژه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم نیر نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم فیروزه کاظمی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای رضا یراقی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ خانم راحله علیدوستی(پدر و مادر عزیز) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ خانم سارا اباذری ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ خانم بدرخانی ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴ آقای ضیا متحدان ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ آقای نخعی ۶۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵۶ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
تعداد ۲,۲۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۲,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۵۵۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰