مهرریزان شماره ۱۶۹

موضوع: خرید سمعک برای دختر شش ساله ناشنواو کمک به رهن منزل برای خانواده نیازمندش


مورخ: ۹۹/۵/۴


شرح مددجویی:

خانواده «ر» از تبعه افغان ساکن شهرک مرتضی گرد درمنطقه آزادگان در منزلی ۴۵ متری به مبلغ ۲۵ میلیون رهن کامل زندگی میکنند که ۲۰ میلیون آنرا از شخصی نزول کرده و ماهی ۴۰۰ هزارتومان به او بهره میدهند!
این خانواده دارای سه فرزند دختر که اولی شش ساله وکرولال مادرزادی ودومی دچار صرع وتشنج می باشد.پدرخانواده کارگر وبه سختی مخارج دارو ودرمان فرزندان را تامین میکند.طفل معصوم ناشنوا نیاز به سمعک دارد که قیمت آن پنج میلیون تومان می‌باشد و خانواده قادر به تهیه نمیباشد.
همچنین صاحبخانه پنج میلیون رهن خانه را اضافه کرده که قادر به پرداخت آن نیستند.
?درمهرریزان امشب تصمیم داریم به لطف ومدد حضرت حق و همدلی شما مهرمندان گرامی هزینه خرید سمعک به مبلغ ۵ میلیون برای فرشته کوچولویی که از نعمت شنوایی برخوردار نیست را تقبل نموده و مبلغ ۵ میلیون اضافی رهن منزل این خانواده بی پشت و پناه را پرداخت نموده تا اندکی ازدردورنج آنها کاسته وجوانه مهرو امید را دردلهایشان بنشانیم!

گزارش مددجویی:

باموضوع خرید سمعک برای یک دختر پنج ساله ناشنوا وکمک به رهن منزل وتسویه پول نزولی یک خانواده نیازمند

به لطف خداوند و همدلی و همراهی شما یاوران گرامی مبلغ سیزده میلیون و صدوپنجاه هزار تومان در مهرریزان هفته گذشته جمع آوری شد .هزینه خرید سمعک به مبلغ پنج میلیون تومان توسط یکی از خیرین گرامی پرداخت گردید .مبلغ ده ملیون تومان برای صاحبخانه جهت رهن منزل واریزشده ومابقی مبلغ برای تسویه پول نزولی پرداخت شد.

با سپاس ازحضورپرمهرتک تک شما بزرگواران که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا شکوفه امید و شادی را در قلب این خانواده بنشانید.

خیرکردارتان قبول حضرت باریتعالی و برکت وسلامتی وشادمانی روزیتان باد!

شماره ۱۶۹
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲ آقای کاپیتان  بهادر یگانه ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم مریم علیخانی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم فریبا احمدی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۶ خانم مرجان کتابی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم  عزیز) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم مهسا ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ خانم پروانه شهیدی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ خانم تنباکوکار ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم سیمین نوح نژاد(به یاد همسر مرحوم یونس تبریزیان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ بی نام ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم حوریه نصراللهی کیا ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم طلاچیان(به یاد مرحوم معصومه وفایی) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم طلاچیان به یاد مرحوم ماشالله شعبان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ خانمن طلاچیان به یاد همسر مروح حاج احمد طلاچیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای ابوالفضل صوفی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای رضا کیان احمدی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای محمد تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای محمد تدبیر(بی نام) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم نیره نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم هاشمی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۴ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۵ آقای مجتبی خیرخواه ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم میترا ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۷ بی نام ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای علی دوستی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای قاسمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم راحله علیدوستی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم سارا اباذری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم مینا اسماعیلیان ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۵۲۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰