مهرریزان شماره ۱۴۸

موضوع: کمک به خرید دارو برای یک جوان مبتلا به سرطان خون


مورخ ۹۸/۱۲/۱۰


شرح مددجویی:

ارسلان پسری نوزده ساله ساکن کرمانشاه.ورزشکارو قهرمان کشتی،متاسفانه دوسال پیش با یک تب ساده پزشکان متوجه می‌شوند که به سرطان خون مبتلا می باشد با هزینه های بسیار وشیمی درمانی متاسفانه درمان نمی‌شود و چندماه پیش از مغزاستخوان خواهر کوچکش تحت پیوند مغز استخوان قرار میگیرد.

پدر ارسلان یک کشاورز ساده است که زندگیش را برای درمان تننها پسرش فروخته و هم اکنون به روستا رفته ودر خانه پدری با مادر پیرش زندگی میکنند!

ارسلان بعد از پیوند دچار عوارض بسیارشدیدی شده است که برای جلوگیری از بروز عوارض وپس نزدن پیوند باید دارویی مصرف کند که هفته ای پنج میلیون تومان هزینه آن است !

این پدر واقعا برای نجات جان پسر ورزشکارش تاکنون کل زندگیش را فروخته و دیگر قادر به تأمین هزینه درمان نیست!

درمهرریزان این هفته برآن شدیم که با لطف خدا ویاری شما دریادلان مبلغ ده میلیون تومان جهت خرید داروی ارسلان  به مدت دوهفته را تقبل نماییم!!

 

به بودن  شما یاوران گرامی در کنارمان دلگرمیم  واز همکی اهالی مهربان مهرریزان تقاضا داریم به یاری این جوان برومند بشتابید ودل مادروپدررنج کشیده اش را شادنمایید!

✳ قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه کند.

با ارزوی شفای عاجل برای این جوان وتمامی انسانهای دردمند

گزارش مددجویی:

گزارش مورد مهرریزان شماره ۱۴۸مورخ ۹۸/۱۲/۱۰ به شرح زیر حضور شما بزرگواران ارائه می گردد

به لطف خداوند و سخاوت و همدلی شما یاران مهربان مهرریزان ،دو دوره داروی ارسلان به مبلغ هشت میلیون تومان خریداری گردید که ازاین مبلغ هفت میلیون تومان ازمحل مهرریزان و یک میلیون تومان توسط یکی از یاوران ما در خارج از کشور تامین گردید.

با سپاس ازحضورپرمهرتک تک شما عزیزان که دل این پسر ورزشکار و پدر ومادر رنج کشیده اورا شادنمودید

نور وعشق وبرکت در زندگی  شما یاوران همیشه همراه جاری باد

شماره ۱۴۸ ۹۸/۱۲/۱۰
سهممبلغ هر سهممبلغ کل
تعداد کل سهم۲۰۰۲۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ردیفنام بانی خیرسهممبلغ هر سهمتقبل شدهواریز شده
۱بی نام۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲خانم الهه احمدی۶۲۵۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۳خانم ثمره مناقبی۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۴آقای تدبیر (مرحومه خانم هما مظفریان)۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵آقای محمد تدبیر(مرحوم والدینشان)۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۶خانم حوریه نصراللهی۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۷آقای سامان۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۸خانم شیرین طاهری۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۹آقای حسین نصراللهی۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰خانم پاک ضمیر۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱آقای امیر علی دشتکی۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۱۲بی نام۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳آقای علی دوستی (مرحوم  پدر )(کریم علی دوستی)۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴آقای علی دوستی (مرحومه مادر) ( شکوه معتضدی)۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵مرحوم صمد صفری۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۱۶آقای علی دوستی|(شفای بیماران کرونا)۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷آقای حسن ولی زاده۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵،۰۰۰،۰۰۰
۱۸خانم مینا اسماعیلیان۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹خانم نسرین علی میرزایی(شادی روح پدر مرحوم)۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۰خانم مرجان استاد۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۱خانم ناهید عزیزی۲۴۲۵۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲سلامتی آقای محمد نوری منظر و خانم زهرا حکیمی۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳خانم نیره نوری و مریم نوری۶۲۵۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۴آقای دکتر روزرخ۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵خانم فریبا احمدی۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۶آقای احمد نوری۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷آقای سمل زاده۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۸آقای علی جمالی۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۹آقای رضا یراقی۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰آقای مجید همتی۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱خانم ایلخان۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۲آقای عیلرضا مناقبی۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد۲۸۵۲۵۰,۰۰۰۷۱,۲۵۰,۰۰۰
۷۱,۲۵۰,۰۰۰
تعداد سهم باقی مانده-۸۵
مبلغ واریز شده تا این لحظه
۷۱,۲۵۰,۰۰۰
۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه۷۱,۲۵۰,۰۰۰۰