مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت رسول اکرم (ص)

نام پروژه: مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت رسول اکرم(ص)
بانی خیر: آقای سید عبدالحسین سادات خوانساری
مکان: خراسان شمالی_ بجنورد_ بخش نیروگاه
متراژ: ۹۰۰متر