مرکز خدمات جامع سلامت شادروان رفیعه دانشگر

نام پروژه: مرکز خدمات جامع سلامت شادروان رفیعه دانشگر
بانی خیر: خانم سارا حیدری نامی
مکان: خراسان شمالی_ شهرستان بجنورد_ روستای بیدک
متراژ: ۵۲۰ متر