خانه بهداشت شادروان حاج حسن شمسیان

نام پروژه: خانه بهداشت شادروان حاج حسن شمسیان
بانی خیر: آقای احمد شمسیان
مکان: چهارمحال بختیاری_ شهرستان بروجن_ روستای دستگرد
متراژ: ۸۰ متر