اهدای ۵ دستگاه دیالیز به درمانگاه تخصصی داخلی حکیم طب اندرزگو

اهدای ۵ دستگاه دیالیز آلمانیDIALOG+HDF ONLINE با مارک B/BRAUN در بهمن ماه ۹۸ جهت درمانگاه تخصصی داخلی حکیم طب اندرزگو