اهدای یک دستگاه ویدیو سیستوسکوپ فلکسیبل به بیمارستان شهدای تجریش

بنیاد خیریه نیکوکاران مفید در اسفندماه ۱۳۹۸ یک دستگاه ویدیو سیستوسکوپ فلکسیبل جهت بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش خریداری کرد.

*سیستوسکوپی به معنی آندوسکوپی داخل مثانه می باشد.در این روش با عبور یک دوربین باریک به نام سیستوسکوپ به داخل مجرای ادرار و مثانه پزشک شما دقیقا مجرای ادرار و مثانه شما را از نظر بیماریهای احتمالی از قبیل علل خونریزی وتنگی مجرا، بزرگی پروستات، تومور مثانه و…….بررسی می کند با وصل دوربین به مانیتور همزمان مشکل موجود به بیمار نشان داده می شود* .