تهیه جهیزیه و لوازم خانگی

در راستای کمک به بنیان خانواده بنیاد مفید برآن است تا بتواند سهم کوچکی در فراهم آوردن این مهم داشته باشد. جهیزیه برخی از نیازمندان که مورد تحقیق و تایید موسسه باشند را فراهم می نماید. ابتدا با شناسایی نیازمندان در خصوص تهیه جهیزیه که عمدتا از ایتام می باشند، اقدام به خرید و ارسال جهیزیه نموده است.

واقدام دیگر بنیاد مفید، شناسایی کمبودهای لوازم خانگی برخی از نیازمندان بود که به آن ها یک یا دو فقره لوازم ضروری خانگی اهدا گردید.