تامین هزینه های دارویی و درمانی

اثر پدیده فقر بر سلامت افراد تاثیر به سزایی دارد تا آنجا که اگر افراد توان اقتصادی کافی نداشته باشند، امکان تغذیه مناسب،کسب آموزش کافی در زمینه بهداشت و نهایتاً تامین سلامت خود و خانواده خود را نخواهند داشت. بنیاد خیریه نیکوکاران مفید با تامین هزینه های درمانی و دارویی بیماران نیازمند و ارایه خدمات پزشکی ، درمانی، جراحی و دارویی نیازمندان توسط پزشکان مجرب و متعهد به انسان دوستی، که همگی از اعضای محترم هیئت مدیره بنیاد می باشند، مرهمی بردلهای دردمند بیماران و خانواده های آنان می باشد