اعضای هیات امنا

آقای مهندس حمید درویشان

آقای مهندس داریوش مصطفی جنانی

آقای دکتر محسن روزرخ

آقای مهندس حسین نصراللهی کیا 

آقای دکتر بهرام مشیرفر

آقای مهندس حامد نصراللهی کیا

آقای دکتر نادر ریاحی سامانی

آقای دکتر سیف الله عبدی

آقای مهندس ضیا متحدان

خانم توران مفید

آقای سرهنگ عباس میرعلایی

آقای یدالله کابلی

آقای حسین بیادی

آقای مهندس سیدعباس موسوی رهپیما

خانم ماهرخ آب باریکی

خانم دکتر مهرنوش کاوه

خانم شیما کابلی

آقای حسین اسکندرزاده

آقای سید محمود آذین