آذوقه ایتام
آذوقه ایتام

اختصاص ارزاق به نیازمندان با تبعیت از سنت حسنه حضرت علی (ع) در مناطق مستضعف نشین سراسر کشور برای خانواده ها و ایتام نیازمند با هدف فقر ستیزی و فرهنگ سازی، توسط بنیاد خیریه مفید از سال ۹۴ آغاز شده است و هم چنان ادامه دارد. در این راه پس از بررسی و شناسایی دقیق نیازمندان، بسته های کامل تغذیه برای آنها فراهم شده و بین آنان پخش میگردد. این ارزاق هم به داخل و هم در خارج از تهران اختصاص می یابد.