خانه بهداشت حاج قربان عبدی

نام پروژه:

  • خانه بهداشت حاج قربان عبدی

نام بانی خیر:

  • آقای دکتر سیف الله عبدی

نام روستا:

  • روستای امیدآباد سراب شهرستان فارسان