🎉ویلچر های اهدایی مهرریزان به بیمارستان کودکان ابوذر اهواز رسید.