کمک هزینه درمانی جهت خانمی نیازمند

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

خانم”ن” سالهاست که تنها زندگی می کند، پشتوانه مالی ندارد و به سختی روزگار میگذراند.
چندی پیش نسبت به امور درمانی خود جهت کارهای دندانپزشکی اعلام نیاز نمود.

با مهر و همراهی خیرین بزرگوار بنیاد خیریه نیکوکاران مفید دست در دست این خانم دادیم تا در مسیر درمان کنار او باشیم.