پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه ساخت مدرسه ۶ کلاسه روستای لالب، شهرستان باغملک، استان خوزستان خوزستان تا مرداد ماه ۹۹.

? از مهرت لبخندی میبخشیم?

?پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه ساخت مدرسه ۶ کلاسه روستای لالب، شهرستان باغملک، استان خوزستان خوزستان تا مرداد ماه ۹۹.

سلامت و سعادتمند باشید?