پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی ۱۱۵ شادروان حاج احمد طلاچیان

نام پروژه: پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی ۱۱۵ شادروان حاج احمد طلاچیان در ۲ طبقه
بانی خیر: خانم فاطمه طلاچیان
مکان: چهرمحال بختیاری _شهرستان بابا حیدر