مهرریزان شماره ۱۴۷

موضوع: کمک به رهن منزل و تهیه یک یخچال برای یک خانم نیازمند


مورخ ۹۸/۱۲/۳


 

شرح مددجویی:

خانم «م» ساکن یک منزل استیجاری با شرایط بسیار بد بدون آشپزخانه و حمام در منطقه خاوران ویک پسر یکسال ونیمه،چند ماه پیش همسر ایشان میگوید که برویم در ترکیه کار وزندکی نماییم وکل لوازم منزل را می‌فروشد و پول پیش خانه راهم ازصاحبخانه میگیرد و متاسفانه یک شب با همسردوم وپولها از ایران خارج شده واین خانم را با یک بچه ودوتا چمدان در وضعیت اسفناک روحی ومالی ترک میکند.

این خانم تنها. به سختی یک میلیون تومان قرض کرده واین خانه را به قیمت یک میلیون پول پیش ماهی یک میلیون اجاره کرده و روزها با کار درمنازل وشب با گرفتن کاردرمنزل به سختی روزگار میگذراند!

ضمن اینکه لوازم اولیه زندگی مانند یخچال وفرش وماشین لباسشویی دستی و….هم ندارد

درمهرریزان این هفته برآن شدیم که با لطف خدا ویاری شما عزیزان مقداری پول رهن خانه را اضافه کنیم تا این مادر  اجاره کمتری بپردازد ویک یخچال هم برای ایشان خریداری شود!

به مهر شما یاوران گرامی دلگرمیم  واز همکی اهالی مهربان مهرریزان تقاضا داریم به یاری این مادر نیازمند رنج کشیده بشتابید!

 

✳️ قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه کند.

سلامتی.،شادی و خیر و برکت در زندگیتان جاری

گزارش مددجویی:

گزارش مورد مهرریزان شماره ۱۴۷مورخ ۹۸/۱۲/۳ به شرح زیر حضور شما بزرگواران ارائه می گردد:

به لطف خداوند ویاری شما یاوران مهربان مبلغ شش میلیون تومان جهت رهن منزل  به صاحبخانه پرداخت گردید که ماهی دویست هزارتومان از اجاره ایشان کم گردد.

همچنین یک عدد یخچال توسط«بنیاد خیریه نیکوکاران مفید» برای این خانم خریداری گردید ویک عدد فرش ماشینی نه متری توسط یکی از خیرین گرامی که از یاوران همیشگی مهرریزان هستند ،اهدا گردید.

با سپاس ازحضورپرمهرتک تک شما عزیزان که دل این مادر رنج کشیده را شادنمودید!

نور وعشق وبرکت در زندگی  شما یاوران همیشه همراه جاری باد

شماره ۱۴۷ ۹۸/۱۲/۰۳
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
تعداد کل سهم ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ردیف نام بانی خیر سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲ آقای تدبیر (مرحومه خانم هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم ایلخان ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ به یاد مرحوم سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۷ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۸ خانم حوریه نصراللهی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ خانم نسرین علی میرزایی(پدر مرحوم) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حسین نصراللهی(مادر عزیزشان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم شاه دخت ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای پرهام حسین زاده ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای علی دوستی(پدر مرحوم) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای علی دوستی (مادر مرحوم) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای صمد صفری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۱ آقای محسن نوری ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ آقای بهمن سلطانی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰
۲۵ خانم مینا اسماعیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم مریم نوری منظر ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم مهسا ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۲۲۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۲۵۰,۰۰۰
تعداد سهم باقی مانده -۲۸
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۵۶,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰