مرکز خدمات جامع سلامت شادروان کریم عظیمی نژادان

نام پروژه: مرکز خدمات جامع سلامت شادروان کریم عظیمی نژادان
بانی خیر: خانم سارا حیدری نامی
مکان: خراسان شمالی_ بجنورد_ روستای قاضی
متراژ: ۵۲۰ متر