اعضای گروه فرهنگی

آقای حامد نصراللهی کیا

خانم نوش آفرین کرلو

خانم شیما مفید

خانم شیرین کرلو

خانم ندا انصاری

خانم بهناز نصراله

خانم فاطیما عباسی